Wykluczenie społeczne – jest określane inaczej jako marginalizacja. Pojęcie to oznacza wykluczenie z udziału w życiu społecznym w danym otoczeniu. Może obejmować pojedyncze jednostki, a także grupy społeczne, a nawet całe społeczeństwo. Przyczyną wykluczeń najczęściej jest bieda. W sytuacji, gdy osób takich w danym regionie czy obszarze jest więcej, może narodzić się subkultura lub podklasa, która nie zostanie tolerowana przez resztę otoczenia. Skutkiem marginalizacji może być także powstanie gett.

Z wykluczeniem mamy do czynienia, gdy pewna jednostka lub grupa jednostek znajduje się na tym samym terytorium geograficznym, ale jednak nie jest tolerowana przez otoczenie, czego skutkiem jest brak uczestnictwa w społeczeństwie. Osoba wykluczona, nie rezygnuje sama z takiego udziału, posiada chęci, jednak w wyniku sprzeciwu pozostałej grupy ludności, nie może pozostać aktywna.

Wykluczenie może dotyczyć sfery gospodarczej, politycznej, kulturalnej, albo wszystkich aspektów łącznie. (www.cotojest.info)

Z badań empirycznych nad bezdomnością w Białymstoku, których celem było poznanie specyfiki funkcjonowania osób bezdomnych i prześledzenie procesu stawania się osobą bezdomną oraz wychodzenia z bezdomności, przeprowadzonych przez Caritas Archidiecezji Białostockiej i Zakład Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy Komendy Wojewódzkiej wynika, że głównymi czynnikami wywołującymi ww. problem jest niska samoocena osób wykluczonych oraz brak ich akceptacji ze strony społeczeństwa.

Wyniki badań ukazują czynności kategoryzowania rzeczywistości społecznej przez społeczeństwo, mogącej wywoływać skojarzenia stereotypowe.

W procesie myślenia stereotypowego odwołujemy się do utrwalonych w wyniku długotrwałego powtarzania i ugruntowywania schematycznych i uproszczonych poglądów. Dotyczyć one mogą osób, grup społecznych, a także instytucji, organizacji państwowych czy wreszcie narodów. Owe uproszczone poglądy to właśnie stereotypy. Słowo to oznacza przypisywanie identycznych cech każdej osobie należącej do danej grupy, bez uwzględnienia istniejących w rzeczywistości różnic między członkami tej grupy („Człowiek istota społeczna” E. Aronson).Kampania społeczna przyczyni się do przełamania schematycznego myślenia społecznego. Uwrażliwi społeczeństwo oraz

Menu
Skip to content